Informatie over het privacybeleid van BADER

Privacy-informatie – De bescherming van uw gegevens staat bij ons voorop!
BADER optimaliseert de wettelijke vereisten voor gegevensbescherming

Met ingang van 25 mei 2018, zijn in heel Europa de voorwaarden van de algemene verordening gegevensbescherming (im Folgenden: AVG). (hierna te noemen: AVG) van kracht. We willen u hierbij informeren over de wijze waarop BADER de persoonsgegevens, in overeenstemming met deze nieuwe verordening (zie Artikel 13 AVG) verwerkt. Leest u de informatie over ons privacybeleid a.u.b. zorgvuldig door. Heeft u nog vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring, dan kunt u deze altijd – via het e-mailadres zoals dat wordt vermeld onder Punt 2 – aan ons richten. 

Inhoud

1. Overzicht
2. Contactgegevens van de verantwoordelijken voor de verwerking, alsook van de functionaris voor gegevensbescherming
3. Doeleinden van de gegevensverwerking, rechtsgrondslagen en legitieme belangen, die van toepassing zijn op BADER, of een eventuele derde partij, alsook categorieën van ontvangers
3.1. Openen van onze website of app
3.2. Afsluiten, uitvoeren of beëindigen van een contract
3.3. Gegevensverwerking voor commerciële doeleinden
3.4. Online aanwezigheid en website-optimalisatie
3.5. Andere verwerkingsdoeleinden
4. Overdracht aan ontvangers buiten de EU
5. Uw rechten
6. Maatregelen privacybescherming

1. Overzicht

De volgende privacyrichtlijnen informeren u over de aard en omvang van de verwerking van zogenoemde persoonsgegevens door BADER. Persoonsgegevens zijn gegevens die, direct of indirect, kunnen worden toegeschreven of toegewezen aan uw persoon.

De gegevensverwerking door BADER kan voornamelijk worden onderverdeeld in twee categorieën:

• Om op de juiste manier aan een contract te kunnen voldoen, worden alle gegevens verwerkt, die nodig zijn voor het uitvoeren van een contract met BADER. Zijn ook externe dienstverleners bij de uitvoering van het contract betrokken, bijvoorbeeld logistieke bedrijven of betalingsdiensten, dan worden uw gegevens, in de vereiste omvang, aan hen doorgegeven.

• Door de website/applicatie van BADER te openen, wordt informatie van verschillende aard uitgewisseld tussen het door u gebruikte apparaat en onze server. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. De op deze manier verzamelde informatie wordt o.a. gebruikt om onze website te optimaliseren of om reclame naar de browser van uw apparaat te sturen. 

In overeenstemming met de AVG-richtlijnen, heeft u ten opzichte van ons diverse rechten. Een daarvan is het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de doeleinden van de gegevensverwerking, met name tegen gegevensverwerking voor commerciële doeleinden. De mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen wordt typografisch duidelijk benadrukt. Als u vragen heeft over ons privacybeleid, dan kunt u altijd contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. De contactgegevens vindt u hieronder.

 

2. Contactgegevens van de verantwoordelijken voor de verwerking, alsook van de functionaris voor gegevensbescherming

Deze informatie over het privacybeleid is van toepassing op gegevensverwerking door BADER postorders, Groot Egtenrayseweg 23, 5928 PA Venlo ("De verantwoordelijke") en voor de volgende websites en apps: www.bader.nl. De functionaris voor gegevensbescherming van BADER is bereikbaar via bovengenoemd adres, t.a.v. Hoofd afdeling gegevensbescherming, of via privacy@bader.nl.
 

3. Doeleinden van de gegevensverwerking, rechtsgrondslagen en wettelijke belangen, die van toepassing zijn op BADER, of op een eventuele derde partij, alsook categorieën van ontvangers

3.1. Openen van onze website/app

 
Op het moment dat u onze website/app bezoekt, stuurt de browser die op uw apparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar de server van onze website/app en worden die gegevens tijdelijk opgeslagen in een zogenoemd logbestand. Wij hebben daar geen invloed op. De volgende informatie wordt daarbij, ook zonder uw tussenkomst, vastgelegd en opgeslagen, totdat deze automatisch wordt verwijderd: 
 
• het IP-adres van het aanvragende apparaat met internettoegang,
• de datum en het tijdstip van toegang,
• de naam en URL van het opgevraagde bestand,
• de website/app, van waaruit verbinding wordt gemaakt (Referrer-URL),
• de door u gebruikte browser en eventueel het besturingssysteem van uw computer met internetaansluiting, alsook de naam van uw toegangsprovider.
 
 
De wettelijke basis voor het verwerken van het IP-adres is Artikel 6, lid1, punt f) AVG. Ons legitieme belang komt voort uit de hieronder vermelde lijst van doeleinden van gegevensverzameling. Wij wijzen erop dat wij uit de verzamelde gegevens geen conclusies kunnen trekken over uw identiteit en dat wij dit ook niet zullen doen.
 
Het IP-adres van het door u gebruikte apparaat, alsook de andere hierboven vermelde gegevens, worden door ons voor de volgende doeleinden gebruikt:
 
• het verzorgen van een storingvrije verbindingsopbouw,
• zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website/app,
• monitoren van de systeemveiligheid en stabiliteit, alsook
• andere administratieve doeleinden.
 
De gegevens worden opgeslagen voor een periode van 6 weken en daarna automatisch gewist. We gebruiken verder voor onze website/app zogenaamde cookies, trackingtools, targeting-methoden en plugins voor sociale media. Om welke procedures het hier exact gaat en hoe uw gegevens daarvoor gebruikt worden, staat hieronder meer gedetailleerd beschreven onder Punt 3.4.
Heeft u ingestemd met het toepassen van de zogenoemde geo-locatie in uw browser, uw besturingssysteem, of andere instellingen van uw apparaat, dan gebruiken wij deze functie om u, op de plek waar u zich actueel bevindt (bijvoorbeeld de locatie van het dichtstbijzijnde winkelfiliaal) individueel gerichte aanbiedingen te kunnen doen. Deze locatiegegevens verwerken we uitsluitend voor deze functie. Verlaat u de website of de app, dan worden de gegevens gewist.
 

3.2. Afsluiten, uitvoeren of beëindigen van een contract

3.2.1. Gegevensverwerking bij het afsluiten van een contract 

De zakelijke activiteiten van BADER omvatten de verkoop van goederen en diensten op afstand en het uitvoeren van detailhandel binnen het kader van de door de autoriteiten afgegeven vergunningen. Hiermee samenhangend verwerken we de gegevens, die nodig zijn voor het afsluiten, uitvoeren of beëindigen van een contract. Hiertoe behoren:

• Voornaam, Achternaam
• Factuur- en Afleveradres
• E-mailadres
• Factuur- en Betaalgegevens
• evt. Geboortedatum
• evt. Telefoonnummer

Juridische basis hiervoor is Artikel 6, lid 1, punt b) AVG. Voor zover we uw contactgegevens niet gebruiken voor commerciële doeleinden (zie onder 3.3.), geldt: wij bewaren de voor het afsluiten van het contract verkregen gegevens tot het moment van verstrijken van de geldigheidsduur van de wettelijke of mogelijk contractuele Kwaliteits- en Garantierechten; na het verstrijken van deze periode bewaren we de volgens commercieel en fiscaal recht vereiste informatie van de contractuele relatie gedurende de wettelijk vereiste perioden (meestal 10 jaar vanaf de datum van het sluiten van het contract), tijdens welke de gegevens alleen bij controle door de Belastingdienst opnieuw verwerkt mogen worden.

3.2.2. Identiteit, kredietwaardigheid en overdracht aan kredietbureaus 

Voor zover nodig, controleren we uw identiteit met behulp van informatie van dienstverleners. Juridische basis hiervoor is Artikel 6, lid 1, punt f) AVG. De autorisatie hiervoor vloeit voort uit de bescherming van uw identiteit en het vermijden van pogingen tot fraude die ons zouden kunnen schaden. Feiten en resultaten die wij verkrijgen op ons informatieverzoek, worden, voor de duur van het contract, opgeslagen in uw klantenaccount of gastaccount. 

Als u op rekening koopt of in termijnen betaalt, geven wij uw gegevens (naam, adres en evt. geboortedatum) – voor kredietcontrole, of ter beoordeling van het debiteurenrisico op basis van een wiskundig-statistische methode met behulp van adresgegevens – door aan Experian Nederland, Postbus 16604, 2500 BP Den Haag. Juridische basis voor deze overdrachten zijn Art. 6 lid 1, punt b) en Art.6 deel 1 f) AVG. Overdrachten op basis van deze bepalingen mogen alleen plaatsvinden, voor zover dit noodzakelijk is om onze wettelijk gerechtvaardigde belangen en die van derden te behartigen en als ze geen inbreuk maken op de fundamentele rechten en vrijheden van de betreffende persoon, waarvoor de bescherming van persoonsgegevens geldt. Gedetailleerde informatie over Experian, overeenkomstig Art.14 AVG,  - d.i. informatie over het doel van het bedrijf, m.b.t. gegevensopslag, over wie de gegevens ontvangen, het recht op informatie, het recht van wissen of correctie, enz. kunt u vinden op hier.

Heeft u al een keer iets bij ons besteld, dan kunnen de door ons over u opgeslagen gegevens worden aangevuld met zogenoemde scores. Scoring is het creëren van een prognose voor toekomstige gebeurtenissen, gebaseerd op verzamelde informatie en ervaringen uit het verleden. Op basis van de gegevens die over u zijn opgeslagen, wordt u statistisch aan personengroepen toegewezen, die in het verleden vergelijkbaar waren. De onderliggende procedure is een gefundeerde, al lang in de praktijk bewezen, wiskundig-statistische methode voor het opstellen van prognoses van risicokansen.

In het geval van een betalingsachterstand, geven wij, met inachtneming van overige wettelijke voorwaarden, de vereiste gegevens door aan een bedrijf dat de opdracht heeft om de vordering uit te voeren. Juridische grondslag hiervoor is zowel Artikel 6, lid 1, punt b), alsook Artikel 6, lid 1, punt f) AVG. Het vorderen van een contractuele claim geldt als een legitiem belang overeenkomstig de tweede genoemde bepaling. Informatie over betalingsachterstand, of eventueel uitstaande vorderingen, geven wij, met inachtneming van de voorafgaande wettelijke voorwaarden eveneens door aan de met ons samenwerkende kredietbureaus. Juridische grondslag hiervoor is Artikel 6, lid 1, punt f) AVG. Het hierbij vereiste legitieme belang komt voort uit het belang dat wij en derden hebben bij het voorkomen van handelsrisico’s bij toekomstige contracten.

3.3. Gegevensverwerking voor commerciële doeleinden

3.3.1. Commerciële doeleinden van BADER en derden  

Heeft u al eerder bij ons besteld, dan beschouwen wij u als een bestaande klant. In dat geval gebruiken wij, zonder specifieke toestemming, uw postale contactgegevens om u te informeren over nieuwe producten en diensten. Af en toe zullen wij uw postale contactgegevens delen met door ons zeer zorgvuldig geselecteerde partners op het gebied van handel en telecommunicatie, zodat ook zij u kunnen informeren over hun producten. Uw e-mailadres gebruiken we om u, zonder specifieke toestemming, te informeren over eigen, vergelijkbare producten.

3.3.2. Doelgericht adverteren

Om ervoor te zorgen, dat u alleen informatie ontvangt die vermoedelijk voor u interessant is, categoriseren we uw klantenprofiel en vullen het aan met meer informatie. Hiervoor wordt zowel statistische informatie als informatie over uw persoon gebruikt (bijv. basisgegevens van uw klantenprofiel). Het uiteindelijke doel is, dat we u alleen reclame toesturen, die aansluit bij uw werkelijke of door ons vermoede belangstelling. 

Juridische grondslag hiervoor is steeds Artikel 6, lid 1, punt f) AVG. De aldus ontstane verwerking van klantgegevens, voor eigen commerciële doeleinden of voor commerciële doeleinden van derden, dient te worden beschouwd als een legitiem belang. De duur van de gegevensopslag voor reclamedoeleinden is niet gebonden aan starre principes en is gebaseerd op de vraag of de opslag nodig is voor de promotionele aanpak.

3.3.3. Recht van bezwaar

U heeft altijd het recht, om gratis bezwaar aan te tekenen tegen gegevensverwerking voor de hierboven genoemde doeleinden, per afzonderlijk communicatiekanaal en met werking voor de toekomst. Het volstaat om hiervoor een e-mail of brief te sturen naar de contactgegevens zoals vermeld onder Punt 2.

Maakt u bezwaar tegen gebruik van uw gegevens voor commerciële doeleinden, dan wordt het betreffende contactadres hiervoor geblokkeerd. Wij wijzen u erop, dat het in uitzonderlijke gevallen, ook na ontvangst van uw bezwaar, gedurende een overgangsperiode kan voorkomen dat u reclamemateriaal ontvangt. Dit heeft een technische oorzaak en betekent niet dat we niet aan uw bezwaar voldoen. We danken u voor uw begrip.

3.3.4. Toesturen Newsletter

Op onze website kunt u zich aanmelden voor onze Newsletter. Om er zeker van te zijn, dat er bij het invoeren van het e-mailadres geen fouten zijn opgetreden, gebruiken we de zogenoemde double-opt-in procedure: nadat u uw e-mailadres heeft ingevoerd in het registratieveld, sturen wij u een bevestigingslink. Pas nadat u op deze bevestigingslink klikt, wordt uw e-mailadres opgenomen in onze mailinglijst. U kunt op elk moment uw aldus gegeven toestemming weer voor toekomstig gebruik herroepen. Een korte melding per e-mail aan het onder Punt 2 vermelde e-mailadres is hiervoor voldoende. 

3.3.5 Bepaling van het openings- en leesgedrag van Nieuwsbrieven

We analyseren het gebruiksgedrag van de ontvanger van onze nieuwsbrief, met als doel om meer te weten te komen over de aantrekkelijkheid van de vormgeving van deze e-mails (Art. 6 (1) (f) AVG). We willen hiermee de verkoop van onze diensten verhogen (ons rechtmatig belang). We worden daarbij ondersteund door onze e-mailserviceprovider en andere IT-serviceproviders, als externe verwerkers. We verwerken uw gegevens voor dit doel, totdat u hiertegen bezwaar maakt, of tot het moment dat de gegevens niet langer nodig zijn voor de evaluatie. Deze verwerking is noch contractueel noch wettelijk vereist en een eventueel  bezwaar heeft geen invloed op de verzending van de e-mails.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen verwerking voor dit doel. Een korte bericht per e-mail naar het onder 2 vermelde e-mailadres is hiervoor voldoende.

3.3.6. Telefonische reclame

Als u toestemming heeft gegeven voor telefonische reclame, bewaren wij deze gegevens gedurende 5 jaar, beginnend bij het verlenen van toestemming en na elk gebruik van de toestemming, conform de verplichting die voortvloeit uit artikel 7a lid 2 UWG.

3.4. Online aanwezigheid en website-optimalisatie

3.4.1. Cookies – Algemene informatie 

Wij gebruiken op onze website cookies, overeenkomstig Artikel 6 lid 1, punt f) AVG. Daarbij moet het belang, om onze website te kunnen optimaliseren, in de zin van voornoemde bepaling, worden gezien als legitiem. Cookies zijn kleine bestanden, die automatisch door uw browser worden aangemaakt en die, op het moment dat u onze site bezoekt, op het door u gebruikte apparaat (laptop, tablet, smartphone, enz.) worden opgeslagen. Cookies zijn niet schadelijk voor uw apparaat, bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke software. In de cookies wordt informatie opgeslagen, die wordt verkregen op het moment dat verbinding wordt gemaakt met het betreffende apparaat. Dit betekent echter niet dat we daardoor onmiddellijk uw identiteit verkrijgen. Enerzijds zorgen cookies ervoor dat we het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer kunnen maken. Daarvoor gebruiken we zogenoemde session-cookies. Daarmee kunnen we herkennen of u afzonderlijke pagina's op onze website al eens eerder bezocht heeft, maar ook of u al bent ingelogd op uw klantaccount. Dit soort cookies wordt automatisch verwijderd na het verlaten van onze pagina. Daarnaast gebruiken we, eveneens om de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren, tijdelijke cookies die voor een bepaalde periode op uw apparaat worden opgeslagen. Bezoekt u onze site opnieuw om van onze diensten gebruik te maken, dan wordt automatisch herkend dat u al eens contact met ons had en welke gegevens en instellingen u toen heeft vermeld, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren. 

Heeft u bij BADER een klantaccount, bent u ingelogd of heeft u de functie "Ingelogd blijven" geactiveerd, dan wordt de informatie die in cookies is opgeslagen toegewezen aan uw klantaccount.

Verder passen we cookies toe om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren, met als doel, ons aanbod voor u te optimaliseren en speciaal op u afgestemde informatie te kunnen tonen. Deze cookies stellen ons in staat om, op het moment dat u onze site opnieuw bezoekt, automatisch te herkennen dat u ons al eerder heeft bezocht. Deze cookies worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren, dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen, of dat er altijd een melding verschijnt voordat een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies kan er echter voor zorgen, dat u niet alle functies van onze website meer kunt gebruiken. De opslagperiode van cookies is afhankelijk van hun doel en niet voor iedereen hetzelfde. 

Deze website downloadt een Javascript-code van eKomi Ltd., gevestigd Markgrafenstr. 11 in 10969 Berlijn. eKomi stelt ons in staat klantbeoordelingen op onze website weer te geven. Heeft u in uw internetbrowser Javascript geactiveerd en functioneert er geen Javascript-blocker, dan kunnen mogelijk persoonsgegevens aan eKomi worden doorgegeven. Wij kunnen niet aangeven, welke gegevens eKomi ontvangt en in welke mate deze gegevens door eKomi gebruikt worden. Nadere informatie kunt u rechtstreeks verkrijgen bij eKomi via https://www.ekomi.nl/nl/sites/default/files/downloads/nl/Privacybeleid.pdf. Ten behoeve van de beoordeling van onze leveranciers en producten door onze klanten en voor ons eigen kwaliteitsmanagement, hebben we op onze website beoordelingssoftware van de onafhankelijke leverancier eKomi Ltd. ("e-Komi") geïntegreerd. Via eKomi kunt u een anonieme beoordeling geven van uw ervaringen met ons. Na het sluiten van een koopcontract, sturen wij u een e-mail (evt. ook via eKomi) waarin we u vragen of u een beoordeling wilt geven en waarbij we u een link sturen naar de betreffende enquête. Hiervoor zullen aan eKomi persoonlijke gegevens ter beschikking worden gesteld. eKomi neemt alle noodzakelijke organisatorische en technische maatregelen om deze gegevens te beschermen. Deze gegevens worden opgeslagen in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen en vervolgens verwijderd. Wilt u meer weten over het privacybeleid van eKomi, gaat u dan naar https://www.ekomi.nl/nl/sites/default/files/downloads/nl/Privacybeleid.pdf. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen dit gebruik van uw gegevens. Bij uw beoordeling via eKomi, kunt u uw e-mailadres aan ons doorgeven, zodat we later contact met u kunnen opnemen over uw beoordeling. Dat biedt ons bijv. de mogelijkheid om persoonlijk te reageren op uw kritiek, uw vragen te beantwoorden, of u op een andere manier te helpen. Wij wijzen u erop, dat het doorgeven van uw e-mail adres vrijwillig is en onderworpen aan het privacybeleid van onze onafhankelijke dienstverlener eKomi. eKomi is als enige verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens die u rechtstreeks aan eKomi doorgeeft.

Op onze website worden cookies en Javascript-codes gedownload van het bedrijf Omikron Data Quality GmbH, Habermehlstr. 17, 75172 Pforzheim, Duitsland. Heeft u in uw internetbrowser Javascript geactiveerd en functioneert er geen Javascript-blocker, dan kan uw browser persoonlijke gegevens doorgeven aan FACT-FINDER. Meer informatie hierover kunt u vinden in het privacybeleid van FACT-FINDER. Om het uitvoeren van de Javascript-code van FACT-FINDER volledig te verhinderen, kunt u een Javascript-blocker installeren (bijvoorbeeld www.noscript.net of www.ghostery.com).

3.4.2. Web-Analyse
3.4.2.1. Gebruiksprofiel

Op deze website worden door de dienstverlener econda GmbH, Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe, gegevens verzameld en opgeslagen, waaruit met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden gecreëerd. Deze gebruikersprofielen zijn bedoeld om het bezoekersgedrag te analyseren en worden geëvalueerd om ons aanbod te verbeteren en aan te passen. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Dit zijn kleine tekstbestanden die lokaal op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen, waardoor het mogelijk is om die bezoeker bij een volgend bezoek aan onze website te herkennen. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden, zonder een specifieke, uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon, niet samengevoegd met zijn of haar persoonlijke gegevens. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het toekomstig verzamelen en opslaan van gegevens ten behoeve van webanalyse, door het opslaan van uw gegevens in te trekken via de Link.

3.4.2.2. Google Analytics

Voor doelgericht ontwerp en continue optimalisatie van onze webpagina's gebruiken we, overeenkomstig Artikel 6, lid 1, punt f) AVG, Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Daarbij worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt en cookies gebruikt. De informatie die door de cookie over uw gebruik van deze website wordt verzameld, zoals 

• browsertype/-versie,
• gebruikt besturingssysteem,
• Referrer-URL (de eerder bezochte webpagina),
• hostname van de toegangscomputer (IP-adres),
• tijdstip van de aanvraag bij de server, 

wordt naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Op basis van deze gegevens wordt het gebruik van de website geëvalueerd, wordt gerapporteerd over de website-activiteiten en worden andere diensten aangeboden met betrekking tot website-activiteiten en internetgebruik, voor marktonderzoek, of om maatwerk webdesign mogelijk te maken. Deze informatie kan eventueel ook aan derden worden overgedragen, indien dit wettelijk wordt vereist, of als derden deze gegevens in opdracht verwerken. In geen geval zal  uw IP-adres worden samengevoegd met andere door Google verstrekte gegevens. De IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat toewijzing niet mogelijk is (zogenoemd IP-masking). 

U kunt het installeren van cookies voorkomen, door de browsersoftware hiervoor dienovereenkomstig in te stellen. We wijzen u er echter op, dat daardoor niet alle functies van deze website meer volledig kunnen worden benut. Bovendien kunt u het opslaan van de door de cookie verzamelde gegevens over de wijze waarop u de website gebruikt (inclusief uw IP-adres), alsook het verwerken van deze gegevens door Google, voorkomen door het downloaden en installeren van deze browser-add-on. Er wordt dan een opt-out-cookie geïnstalleerd, die in de toekomst het opslaan van uw gegevens voorkomt, als u deze website bezoekt. De opt-out-cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt geïnstalleerd op uw apparaat. Als u de cookies in deze browser verwijdert, dan moet u de opt-out-cookie opnieuw installeren. Meer informatie over het privacybeleid in verband met Google Analytics vindt u op de website van Google Analytics.

3.4.2.3 Google Signals
Wij gebruiken ook Google Signals met uw toestemming. Google-signalen zijn sessiegegevens van websites en apps die Google koppelt aan gebruikers die zijn aangemeld bij hun Google-account en die gepersonaliseerde advertenties hebben geactiveerd. In deze gevallen verzamelt Google Analytics aanvullende informatie over gebruikers (bijv. interesses en demografische gegevens) en levert gepersonaliseerde advertenties aan gebruikers op verschillende apparaten als onderdeel van remarketingcampagnes. Met Google Analytics kunnen wij rapporten maken met informatie over de leeftijd, het geslacht en de interesses van bezoekers op onze website. Deze gegevens kunnen echter niet worden toegewezen aan een specifieke persoon. De gegevens die door ons worden verzonden en gekoppeld zijn aan cookies worden na 90 dagen verwijderd. De bovenstaande gegevens worden verstrekt aan onze serviceprovider. Het kan echter niet worden uitgesloten dat die de gegevens doorgeeft aan gelieerde bedrijven in de VS (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS; Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS) om de bestelling uit te voeren. In dit geval bestaat het risico dat Amerikaanse autoriteiten toegang krijgen tot de gegevens die door Google zijn opgeslagen. Als Google uw gegevens in een land buiten de Europese Unie ("derde land") verwerkt, gebeurt dit op basis van de zogenaamde modelcontractbepalingen. Dit is een contract verstrekt door de EU-Commissie en de regels die het bevat, zorgen ervoor dat de verwerking van uw gegevens in het betreffende derde land voldoet aan de Europese normen voor gegevensbescherming. Desondanks bestaat het risico dat u in het derde land niet dezelfde rechten hebt als binnen de Europese Unie, in het bijzonder dat u geen recht hebt op rechtsmiddelen tegen toegang door autoriteiten. U kunt het contract bekijken onder de link. De voorwaarden voor gegevensverwerking voor het gebruik van Google-producten op basis van deze clausules zijn te vinden onder de link.
U kunt uw toestemming op elk gewenst moment met werking voor de toekomst intrekken door uw cookie-selectie hier aan te passen. De rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot de herroeping blijft onaangetast. Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming is te vinden op http://www.google.com/analytics/terms/nl.html of op https://www.google.de/intl/nl/policies/

3.4.3. Targeting

De hieronder vermelde en door ons toegepaste targetingmaatregelen worden doorgevoerd in overeenstemming met Artikel 6 lid 1, punt f) AVG. Door targetingmaatregelen te treffen, willen we ervoor zorgen dat u op de door u gebruikte apparaten alleen reclame ontvangt die u daadwerkelijk, of naar wij vermoeden, interesseert. Het is zowel in uw als ons belang, dat we u niet lastigvallen met advertenties die voor u niet interessant zijn.

3.4.3.1. Onsite-Targeting
Op onze website wordt, door cookies te gebruiken, informatie verzameld en geëvalueerd om het publiceren van reclame zoveel mogelijk te optimaliseren. Deze informatie toont bijv. in welke producten van ons u belangstelling heeft getoond. Het verzamelen en evalueren gebeurt uitsluitend op pseudonieme basis en biedt ons geen mogelijkheid om u te identificeren. Met name wordt de informatie niet gecombineerd met identificeerbare informatie over uw persoon. Op basis van de informatie, kunnen wij u op onze website aanbiedingen doen die specifiek zijn afgestemd op uw interesses, zoals die zijn af te leiden uit uw gebruikersgedrag tot dat moment. De cookies hebben een levensduur van maximaal 180 dagen en worden vervolgens automatisch verwijderd.
3.4.3.2. Re-targeting

We gebruiken ook re-targeting-technologieën van Google Ireland Limited en Bing-advertenties van Microsoft Ireland Operations Limited. Daardoor kunnen we ons online-aanbod voor u interessanter maken. Hiervoor wordt een cookie geïnstalleerd, waarmee pseudoniem gegevens worden verzameld over wat u interessant vindt. Op basis van deze informatie, krijgt u op de websites van onze partners advertenties getoond van onze producten, die aansluiten bij uw interesses. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruikersprofielen samengevoegd met persoonlijke gegevens. De cookies worden gedurende een periode van 30 dagen opgeslagen en vervolgens automatisch verwijderd. 

3.4.3.3. Affiliates

We werken samen met commerciële partners, om het online aanbod op onze website voor u nog interessanter te maken. Hiervoor worden, als u onze site bezoekt, cookies van onze commerciële partners geïnstalleerd (zogenoemde third-party cookies). Ook in de cookies van onze commerciële partners wordt pseudoniem informatie opgeslagen over uw gebruikersgedrag en uw interesses bij het bezoeken van onze website. Gedeeltelijk wordt ook informatie vastgelegd, die vóór het bezoek aan onze website verzameld werd op andere websites. Op basis van deze informatie worden advertenties van onze commerciële partners getoond, die aansluiten bij uw interesses. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruikersprofielen samengevoegd met persoonlijke gegevens. De cookies worden gedurende een periode van 30 dagen opgeslagen en vervolgens automatisch verwijderd. U kunt het op interesses gebaseerd adverteren van onze commerciële partners tegengaan, via een daarvoor geschikte cookie-instelling in uw browser (zie ook 3.4.1.).

3.4.3.4. Mogelijkheid van bezwaar-/opt-out 
 

De vermelde targeting-technologieën kunt u tegengaan via een daarvoor geschikte cookie-instelling in uw browser (zie ook 3.4.1.).

3.4.4. Plugins sociale media

We gebruiken op onze website, overeenkomstig Artikel 6 lid 1, punt f) AVG, sociale plugins van Facebook, Google+ en Twitter, met als doel om ons bedrijf via sociale media beter bekend te maken. Legitiem belang hiervan, in de zin van de AVG, is het achterliggende commerciële doel. De verantwoordelijkheid voor het werken in overeenstemming met de gegevensbescherming ligt bij de betreffende aanbieders. We installeren deze plugins door middel van de zogenaamde Shariff-methode, teneinde de bezoekers van onze website op de beste manier te beschermen.

3.4.4.1. Facebook

Op onze Website worden zogenoemde plugins gebruikt van het sociale netwerk Facebook, die worden aangeboden door Meta Platforms Ireland Limited. De Facebook plugins kunt u herkennen aan het Facebook-logo met de toevoeging “Like“ of “Share“. Een overzicht van de plugins van Facebook en hoe ze er uitzien, vindt u onder de volgende link. Activeert u een dergelijke plugin (eerste klik), dan maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plugin wordt rechtstreeks door Facebook naar uw browser verzonden en aan de pagina verbonden. Door deze koppeling krijgt Facebook de informatie, dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen profiel op Facebook heeft, of als u op dat moment niet bent aangemeld bij uw Facebookaccount. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt vanuit uw browser rechtstreeks naar een server van Facebook in de VS verzonden en daar opgeslagen. Bent u aangemeld bij uw Facebook-account, dan kan Facebook het bezoek aan onze website onmiddellijk koppelen aan uw Facebook-profiel. Bent u actief met de plugins, bijvoorbeeld door op de “Like”-knop te klikken, dan wordt die informatie eveneens rechtstreeks naar een Facebookserver verzonden en daar opgeslagen. Deze informatie wordt daarnaast dan op uw Facebookprofiel gepubliceerd en aan uw Facebookvrienden getoond. 

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling, evenals de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook én uw rechten en instelmogelijkheden op dit punt, ter bescherming van uw privacy, kunt u vinden in de privacyverklaring van Facebook. Als u niet wilt, dat Facebook de door uw bezoek aan onze website verzamelde gegevens rechtstreeks koppelt aan uw Facebookaccount, dan moet u zich afmelden bij uw Facebookaccount, voordat u onze website bezoekt. U kunt ook voorkomen dat de plugins geladen worden, door add-ons voor uw browser te gebruiken, zoals bijvoorbeeld de „Facebookblocker“.

3.4.4.2. Twitter

Op onze Website zijn bovendien plugins van het communicatienetwerk Twitter Inc. geïntegreerd. De Twitterplugins (“Twitter”-button) herkent u aan het Twitterlogo (een witte vogel op blauwe achtergrond) en de toevoeging “Twitteren”. Roept u een pagina van onze website op met een dergelijke plugin, dan wordt een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de server van Twitter. Twitter krijgt daardoor de informatie, dat u met uw IP-adres onze websitepagina heeft bezocht. Klikt u op de Twitterknop als u bent ingelogd op uw Twitteraccount, dan kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Twitterprofiel. Daardoor kan Twitter uw bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. We wijzen erop, dat wij als aanbieder van de pagina's niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u hier. Als u niet wilt dat Twitter uw bezoek aan onze pagina's koppelt, logt u dan eerst uit bij uw Twitter-account.

3.4.4.3. Instagram

Op onze Website worden zogenoemde social plugins (“plugins”) gebruikt van Instagram, dat wordt beheerd door Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS (“Instagram“). De plugins zijn bijv. te herkennen aan een Instagramlogo, bijvoorbeeld in de vorm van een “Instagramcamera”. Een overzicht van de plugins van Instagram en hoe ze er uitzien, vindt u hier. Roept u een pagina van onze website op, die een dergelijke plugin bevat, dan maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van Instagram. De inhoud van de plugin wordt door Instagram rechtstreeks naar uw browser verzonden en aan de pagina verbonden. Door deze koppeling krijgt Instagram de informatie, dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen Instagramprofiel heeft, of als u op dat moment niet bij Instagram bent aangemeld. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt vanuit uw browser rechtstreeks naar een server van Instagram in de VS verzonden en daar opgeslagen. Bent u aangemeld bij Instagram, dan kan Instagram het bezoek aan onze website onmiddellijk koppelen aan uw Instagramaccount. Bent u actief met de plugins, bijvoorbeeld door op de “Instagram”-knop te klikken, dan wordt deze informatie eveneens rechtstreeks naar een Instagramserver verzonden en daar opgeslagen. Deze informatie wordt daarnaast dan gepubliceerd op uw Instagramaccount en daar aan uw contacten getoond.
Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling, evenals de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Instagram én uw rechten en instelmogelijkheden op dit punt ter bescherming van uw privacy, kunt u vinden in de privacyverklaring van Instagram. Als u niet wilt, dat Instagram de door uw bezoek aan onze website verzamelde gegevens rechtstreeks koppelt aan uw Instagramaccount, dan moet u zich afmelden bij uw Instagramaccount, voordat u onze website bezoekt. U kunt ook voorkomen dat de Instagramplugins geladen worden, door add-ons voor uw browser te gebruiken, zoals bijvoorbeeld de scriptblocker „NoScript“.

3.4.4.4. Pinterest

Op onze Website worden zogenoemde social plugins (“plugins”) gebruikt van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt beheerd door Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, VS (“Pinterest“). De plugins zijn bijv. te herkennen aan knoppen met het teken “Pin it” op een witte of rode achtergrond. Een overzicht van de plugins van Pinterest en hoe ze er uitzien, vindt u hier.  Roept u een pagina van onze website op, die een dergelijke plugin bevat, dan maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van Pinterest. De inhoud van de plugin wordt door Pinterest rechtstreeks naar uw browser verzonden en aan de pagina verbonden. Door deze koppeling krijgt Pinterest de informatie, dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen Pinterestprofiel heeft, of als u op dat moment niet bij Pinterest bent aangemeld. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt vanuit uw browser rechtstreeks naar een server van Pinterest in de VS verzonden en daar opgeslagen. Bent u aangemeld bij Pinterest, dan kan Pinterest het bezoek aan onze website onmiddellijk koppelen aan uw Pinterestprofiel. Bent u actief met de plugins, bijvoorbeeld door op de “Pin it”-knop te klikken, dan wordt deze informatie eveneens rechtstreeks naar een server van Pinterest verzonden en daar opgeslagen. Deze informatie wordt daarnaast op Pinterest gepubliceerd en daar aan uw contacten getoond. Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling, evenals de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest én uw rechten en instelmogelijkheden op dit punt ter bescherming van uw privacy, kunt u vinden in de privacyverklaring van Pinterest. Als u niet wilt, dat Pinterest de door uw bezoek aan onze website verzamelde gegevens rechtstreeks koppelt aan uw profiel op Pinterest, dan moet u zich afmelden bij Pinterest, voordat u onze website bezoekt. U kunt ook voorkomen dat de Pinterestplugins geladen worden, door add-ons voor uw browser te gebruiken, zoals bijvoorbeeld de  scriptblocker „NoScript“.

3.5. Andere verwerkingsdoeleinden

3.5.1 Aanmaken van een gebruikersaccount 
Als u zich in onze webshop registreert om een gebruikersaccount aan te maken, moet u, naast uw e-mailadres en een wachtwoord, ook uw adresgegevens opgeven. Juridische grondslag voor de hiervoor noodzakelijke verwerkingen is Artikel 6, lid 1, punt f) AVG. De verwerking van gebruikersgegevens, die op deze manier plaatsheeft om een geoptimaliseerd gebruik van onze webshop mogelijk te maken, moet worden gezien als een legitiem belang. Wilt u uw gebruikersaccount weer verwijderen, dan gaat u in het account naar het onderwerp ”Online profiel verwijderen”. Uw gebruikersaccount, met alle daarin opgeslagen gegevens, wordt vervolgens verwijderd. Als u een gebruikersaccount aanmaakt, zonder vervolgens een bestelling te plaatsen, dan wordt het account na twee jaar verwijderd.
3.5.2. Gebruik van het contactformulier  
Gebruikt u in onze webshop een formulier (bijv. het contactformulier), dan worden er in de webshop zelf geen gegevens van uw opgeslagen. Uw aanvraag wordt uitsluitend als e-mail doorgestuurd naar de verantwoordelijke afdeling. De juridische grondslag voor de bovengenoemde verwerkingen is Artikel 6, lid 1, punt f) AVG. De verwerking van contactgegevens, met het doel om een contactformulier op te stellen en te reageren op vragen, moet worden gezien als een legitiem belang. Zodra uw aanvraag is verwerkt, wordt de mail verwijderd. 
3.5.3. Prijsvragen
Neemt u deel aan een van onze prijsvragen, dan worden de door u voor het uitvoeren van de prijsvraag verstrekte gegevens (data), gebruikt voor het bij het inschrijven van de wedstrijd gespecificeerde en door extra aankruisen of aanklikken bepaalde doel, alsook voor het versturen van de Newsletter. De winnaars worden, tenzij in de voorwaarden voor deelname anders bepaald, uitsluitend met hun naam en woonplaats vermeld. De juridische grondslag voor de bovengenoemde verwerkingen is Artikel 6, lid 1, punt b) AVG en/of Artikel 6, lid 1, punt f) AVG, en/of Artikel 6, lid 1, punt a) AVG. Het bieden van de mogelijkheid om deel te nemen aan de marketingactie, alsook het nakomen van de verplichtingen jegens de deelnemer(s), is vereist voor het uitvoeren van een contract waarin de betrokkene partij is. In elk geval moet het bieden van de mogelijkheid om deel te nemen aan de marketingactie worden gezien als een legitiem belang.
 

4. Overdracht aan ontvangers buiten de EU

Met uitzondering van wat staat omschreven onder Punt 3.4., geven we uw gegevens niet door aan ontvangers die gevestigd zijn buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. De onder Punt 3.4. genoemde verwerkingen zorgen ervoor dat gegevens worden verzonden naar de servers van de leveranciers van tracking- of targetingtechnologieën, die werken in onze opdracht. Deze servers bevinden zich in de VS. De gegevensoverdracht vindt plaats op basis van de zogenoemde Modelcontractbepalingen van de Europese commissie. U kunt van ons een exemplaar van deze Modelcontractbepalingen ontvangen. Stuur daarvoor een brief, samen met een voldoende gefrankeerde retourenvelop naar het adres dat is aangegeven onder Punt 2.
 

5. Uw rechten

5.1. Overzicht

Naast het recht op bezwaar met betrekking tot de door u aan ons verleende toestemmingen, heeft u – als is voldaan aan de respectieve wettelijke vereisten – ook nog de volgende verdere rechten: 
 
• Recht op inzage in uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen, in overeenstemming met Art. 15 AVG,
• Recht op rectificatie van onjuiste, of aanvulling van onvolledige gegevens, in overeenstemming met Art. 16 AVG,
• Recht op het wissen van uw bij ons opgeslagen gegevens, in overeenstemming met Art. 17 AVG, 
• Recht op beperking van de verwerking van uw gegevens, in overeenstemming met Art. 18 AVG,
• Recht op overdraagbaarheid van gegevens, in overeenstemming met Art. 20 AVG.
 

5.2. Recht van bezwaar

Onder de voorwaarden van Art. 21 lid 1 AVG kan bezwaar worden gemaakt tegen gegevensverwerking, om redenen, die voortkomen uit de specifieke situatie van de betreffende persoon.

Bovenstaand algemene bezwaarrecht is van toepassing op alle in deze privacy-informatie beschreven verwerkingsdoeleinden, zoals die worden verwerkt gebaseerd op Artikel 6, lid 1, punt f) AVG. In tegenstelling tot het specifieke bezwaarrecht bij de gegevensverwerking voor commerciële doeleinden (zie boven 3.3.3), zijn we – overeenkomstig de AVG – alleen verplicht  tot het opstellen van zo’n algemeen bezwaarrecht, als u ons daarvoor goede redenen aangeeft (bijv. een mogelijk gevaar voor leven of gezondheid). Daarnaast is het mogelijk om contact op te nemen met de voor BADER verantwoordelijke toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

6. Privacybescherming

Alle door u persoonlijk verzonden gegevens, inclusief uw betalingsgegevens, worden verzonden met behulp van de algemeen gebruikelijke en veilige SSL-standaard (Secure Socket Layer). SSL is een veilige en bewezen standaard, die bijvoorbeeld ook wordt gebruikt bij online bankieren. U kunt een beveiligde SSL-verbinding o.a. herkennen aan de “s” die in de adresbalk van uw browser aan http is toegevoegd (dus https://...), of aan het pictogram van het hangslot onderaan in uw browser.

Verder gebruiken wij passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te beschermen tegen manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies en tegen onbevoegde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd in lijn met de laatste technologische ontwikkelingen.